Gebruikerslogin

Voortraject diabetes

Voortraject

Het zorgmodel (voortraject) wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen. Het gaat om patiënten die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of een diabetesconventie.

De huisarts mag het nomenclatuurnummer 102852 gebruiken op voorwaarde dat hij het GMD van de patiënt beheert of deel uitmaakt van de geregistreerde groepering van huisartsen waarin een arts dat GMD beheert.

Het voortraject moet jaarlijks opnieuw geattesteerd worden. 

Het nomenclatuurnummer bedraagt ongeveer € 20 en kan via derdebetalerssysteem. 

Verwachtingen huisarts: 

De huisarts/huisartspraktijk moet:

- de betrokken patiënten in de praktijk identificeren en registreren

- de klinische en biologische gegevens van de patiënt registreren, zoals beschreven in het zorgprotocol

- doelgerichte zorg aanbieden, gebaseerd op de ‘evidence based (EBM)’-aanbevelingen voor goede praktijkvoering

- de individuele doelstellingen bespreken met deze patiënten en ze noteren in het GMD

- Daarnaast stelt de huisarts samen met de patiënt een diabeteseducatieprogramma op.

 

Vereenvoudiging

Er moet geen aanvraagformulier verzonden worden naar de mutualiteiten. 

 

Voordelen voortraject

A) Dieetadvies en podologie

Patiënten met het voortraject hebben recht op gedeeltelijke terugbetaling van diëtetiek- en podologieverstrekkingen die de huisarts heeft voorgeschreven.

Het gaat om de verstrekking: 

 • Diëtistische evaluatie en/of interventie (nomenclatuurnummer 771131): max. 2 sessies van 30 minuten per kalenderjaar

 • Podologisch onderzoek of podologische behandeling (nomenclatuurnummer 771153), max. 2 sessies van 45 minuten per kalenderjaar voor patiënten die behoren tot een risicogroep.

Contactgegevens van lokale podologen en diëtisten kan u vinden via www.lmn-zwv.be/contact-zorgverleners

 

B) Educatie

De huisarts stelt samen met de patiënt zijn/haar educatieprogramma op.

Educatie binnen het voortraject kan enkel voor volgende subdoelgroep:

1. De huisarts heeft het voortraject opgestart (een verstrekking 102852 werd aangerekend)

2. De patiënt heeft een voorschrift van de huisarts.

3. De patiënt met diabetes type 2 behoort tot een subgroep die aan volgende criteria voldoet: 

 •  leeftijd 15-69 jaar

EN

 • een cardiovasculaire risico heeft: een BMI>30 en/of arteriële hypertensie.

Patiënten die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen hebben recht op maximum 4 verstrekkingen per kalenderjaar op voorschrift van de huisarts

Educatie kan individueel, in groep of een combinatie van beide.

Een individuele sessie duurt 30 minuten.

Een groepssessie 2u voor maximaal 10 deelnemers.

Er mogen per dag maximaal 2 individuele sessies gegeven worden of 1 groepsessie.

De derdebetalersregeling is mogelijk.

Educatie binnen het voortraject mag enkel in de eerste lijn gegeven worden.

 

Wie mag er educatie geven binnen het voortraject?

Naargelang de noden van de patiënt kunnen verschillende zorgverleners educatie geven:

 • Diabeteseducatoren: informatie over de ziekte en levensstijl

 • Diëtisten : educatie diëtetiek

 • Apothekers : aansporen tot therapietrouw

 • Verpleegkundigen : opvolgingsbezoek/zelfmanagement ondersteuning

 • Kinesitherapeuten : aansporen tot lichaamsbeweging

Diabeteseducatoren, diëtisten en apothekers kunnen zowel individueel als in groep educatie geven.

Verpleegkundigen kunnen enkel individuele educatie geven bij de patiënt thuis.
Kinesitherapeuten kunnen enkel groepseducatie geven.

Er zijn 8 nieuwe nomenclatuurcodes naargelang betrokken beroepsgroep en type educatie. De tarieven bepaald door het RIZIV vanaf 1 januari 2019 vindt u hier.

 

Verslag educatiesessies

Individuele educatie:

De diabeteseducator, de diëtist, de apotheker, de verpleegkundige en de kinesitherapeut die één of meer individuele zittingen heeft gegeven, stelt een beknopt verslag op voor de voorschrijvende arts:

- Nadat de patiënt de voorgeschreven individuele zittingen heeft gekregen of indien dit niet mogelijk is, nadat een volledig kalenderjaar is verstreken.

- Zij houden voor elke patiënt van de individuele zittingen een dossier bij met betrekking tot de diabeteseducatie, waarin gegevens zijn opgenomen over:

 • de therapeutische doelstellingen

 • de inhoud van de gerealiseerde educatie

 • de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend.

- Zij bewaren alle elementen van het dossier betreffende een educatiejaar voor een patiënt gedurende minstens vijf jaar vanaf 31 december van dat educatiejaar.

 

Groepseducatie:

De diabeteseducator, diëtist, apotheker en kinesitherapeut stellen een verslag op en bewaren het verslag met volgende gegevens:

- de identiteit van de deelnemers

- de thema's die tijdens de zitting zijn behandeld